Algemene voorwaarden, cookies & disclaimer

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Katsongs, Katsongs, singer/songwriter Katja Elsas, gevestigd te Amsterdam
 2. Klant: degene met wie Katsongs een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: Katsongs en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en als privépersoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Katsongs.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. alle prijzen die Katsongs hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Katsongs hanteert voor haar producten of diensten, op haar websit eof die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Katsongs te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Katsongs niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding dan wel het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Gevolg niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Katsongs gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor de hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is zij/hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Katsongs.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Katsongs haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Katsongs onmiddelijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Katsongs, dan is hij/zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Katsongs te betalen.

Herroepingsrecht

 1. een consument kan de online aankoop niet retourneren, daar het een digitale download betreft.
 2. Is de aankoop een optreden, dan geldt de regeling dat de klant bij afzegging tot 24 uur voor het optreden een restitutie krijgt van 80%. Wordt het optreden afgezegd binnen de periode van 24 uur tot het optreden, dan is het volledige bedrag verschuldigd.
 3. Kosten van een optreden dienen uiterlijk 48 uur voor het optreden voldaan te zijn.

Aansprakelijkheid

 1. Katsongs is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Katsongs aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijkheid voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Katsongs is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Vervaltermijn

 1. elk recht van de klant op schadevergoeding van Katsongs vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Katsongs toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Katsongs niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Katsongs in verzuim is.
 3. Katsongs heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dan wel indien Katsongs kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de klant zijn/haar verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. in aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Katsongs in de nakoming van enige verplichting van de klant Katsongs niet kan worden aangerekend in een van de wil van Katsongs onafhankelijke situatie, waardoor de tekortkoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Katsongs kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemieën, enz.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Katsongs één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Katsongs er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsitutatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Katsongs is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud te wijzigen of aan te vullen, passen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden

 1. Katsongs is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Katsongs zoveel mogelijk met de klant vooraf bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. rechten van de klant uit de overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Katsongs.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederengerechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolg nietigheid of vernietigbaarheid

 1. wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Katsongs bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Katsongs is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.Katsongs.nl) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan kennis te hebben van deze info en deze te accepteren.
Gebruik van informatieKatsongs streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kan Katsongs niet in staan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de webiste is van algemene aard. Deze kan niet worden gezien als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Katsongs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.Op basis van het verzenden en ontvangen van de informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Katsongs en de gebruiker van de website ontstaan.
HyperlinksDeze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Katsongs heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Katsong aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechtenAlle publicaties en uitingen van Katsongs zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.Niets uit deze publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Katsongs hier vooral schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de website soepel te houden.